logo

Programy dofinansowania znajdujące się w ofercie WFOŚiGW dla Rudy Śląskiej - Marek Wesoły

Podczas dzisiejszego spotkania u Michała Pierończyka – Prezydenta Miasta Ruda Śląska wraz z Tomaszem Bednarkiem – Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozmawialiśmy na temat nowych programów dofinansowania znajdujących się w ofercie WFOŚiGW.

Wśród programów znajdują się m.in.:

– „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.

– „Zielono-niebieska infrastruktura” – to propozycja, która ma na celu podnieść poziom ochrony przed skutkami zmian klimatu poprzez zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych oraz zastosowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań służących ograniczeniu zużycia wody, przeciwdziałaniu suszy, zatrzymaniu wody deszczowej w miejscu opadu, w tym rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

– „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej” – dofinansowana zostanie wymiana nieefektywnego źródła ciepła opalanego węglem oraz zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w tym pomp ciepła, kotłów na biomasę i fotowoltaiki.

– “Ekopracownia pod chmurką” – konkurs skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest utworzenie przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich.

– “Zielona Pracownia_Projekt’2023” – konkurs skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich z terenu województwa śląskiego, które nie posiadają pracowni utworzonych ze środków z WFOŚiGW w Katowicach. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

– “Zielona przestrzeń” – to pomysł na utworzenie terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej. Budżet na ten program to 5 mln zł.

Leave A Comment